Allmänna villkor

V28 14-03-2023 | 13:57:55

Vilka är förutsättningarna?

Läs villkoren innan du startar din insamling. Då vet du exakt vilka produkter och tjänster du kommer att få efter att du har slutfört din insamling. Dessa villkor gäller för alla insamlingar och bidrag på www.hjartsakratgrannskap.se. Vill du få villkoren per post? Kontakta oss på info@hjartsakratgrannskap.se

Läs även serviceavtalet. Det finns att ladda ner här.

Ladda ner villkoren här.

Villkor och bestämmelser Hjärtsäkrat Grannskap

Hjärtsäkrat Grannskap är ett gemensamt initiativ av Hjärt-Lungfonden, Philips och If. Genom webbplatsen www.hjartsakratgrannskap.se erbjuder de möjligheten att samla in pengar till en hjärtstartare i sitt närområde. Webbplatsen tillhandahålls av AED360 Sverige AB. AED360 Sverige AB förvaltar de gjorda bidragen och tillhandahåller hjärtstartarpaketet. Som underleverantör levererar Dahl Medical AB hjärtstartarpaketet till initiativtagaren och tar hand om leveransen av servicepaketet (support och underhåll) och kundtjänst. Dessutom deltar Kentaa, den tekniska leverantören av webbplatsen, i detta initiativ.

 

1. Definitioner

Insamling: den insamling som initiativtagaren initierar via webbplatsen i syfte att göra en hjärtstartare tillgänglig i ett visst område;
Hjärtstartare: Automatisk extern defibrillator och det tillhörande skåp som behövs för att montera och skydda hjärtstartaren;
Initiativtagare: den person eller juridiska person som startar en insamling;
AED360 Sverige: Del av AED360-ProCardio, https://www.aed360-procardio.com/ Leverantör av dessa villkor, leverantör av Philips AED och administratör av bidragen, nämligen AED360 Sverige AB, ett svenskt företag med registreringsadress postbox 162.
85, 103 25 Stockholm, Sverige;
Dahl Medical AB: Underleverantör till AED360 Sverige för Hjärtsäkrat Grannskap.
Ansvarig för leverans av Hjärtsäkrat Grannskaps hjärtstartarpaket, kundservice och leverans av servicepaketet är Dahl Medical AB, ett svenskt företag med säte på Stenhuggarvägen 5, Saltsjö-Boo, Stockholms län 132 38, Sverige;
Deltagare: den person eller juridiska person som via webbplatsen gör ett ekonomiskt bidrag till en insamling;
Bidrag: ett ekonomiskt bidrag till en insamling från Deltagaren;
Målbelopp: det belopp som ska samlas in för att leverera paketet och som är synligt på webbplatsen;
Betalningsleverantör: Nets, Swish;
Villkor: dessa villkor;
Webbplats: www.hjartsakratgrannskap.se

 

2. Tillämpningsområde

2.1. Dessa villkor gäller för alla aspekter av en insamling, inklusive skapandet av insamlingen, insamlingen och bidragen. De innehåller villkoren för avtalet mellan initiativtagaren eller Deltagaren och AED360 Sverige.
2.2. AED360 Sverige kan när som helst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren gäller från och med det datum då de publiceras på webbplatsen. Initiativtagaren eller Deltagaren godkänner att de ändrade villkoren är tillämpliga genom att använda webbplatsen efter detta offentliggörande.

 

3. Initiativ och marknadsföring

3.1. Initiativtagaren kan starta en insamling på webbplatsen som Deltagarna kan bidra till.
3.2. Genom att lansera en insamling ska initiativtagaren acceptera dessa villkor, inklusive villkoren för 4 års service och underhåll som finns här: https://www.hjartsakratgrannskap.se/villkor. Service- och underhållsvillkoren utgör ett avtal mellan initiativtagaren och AED360 Sverige som verkställs av Dahl Medical AB.
3.3. Initiativtagaren ska följa Dahl Medical ABs instruktioner om en insamling så noggrant som möjligt.
3.4. Det krävs ett konto för att skapa en insamling. De uppgifter som initiativtagaren lämnar används för att kommunicera med hen och för att se till att hjärtstartarpaketet kan levereras. Vissa uppgifter kommer också att finnas med på insamlingssidan. För Deltagande används de uppgifter som Deltagaren lämnar för att slutföra bidraget med hjälp av betalningsleverantören. Deltagaren kan förbli anonym för initiativtagaren. Mer information om behandlingen av personuppgifter och hur dessa uppgifter behandlas finns i sekretessförklaringen på webbplatsen.
3.5. Initiativtagare och Deltagare är skyldiga att lämna korrekta uppgifter.
3.6. Kontot är personligt. Initiativtagaren måste alltid hålla sitt lösenord strikt hemligt. En överföring eller ändring av kontot kan endast ske med Dahl Medical ABs skriftliga förhandsgodkännande.
3.7. Initiativtagaren är ansvarig för att främja insamlingen och rekrytera Deltagare. Webbplatsen erbjuder vissa verktyg för detta, t.ex. genom texter och foton avseende insamlingen, dela insamlingen på sociala medier och hålla intresserade parter informerade via e-post.

 

4. Målbelopp och andelar

4.1. Hjärtstartaren och relaterade produkter eller tjänster kan endast levereras när det nödvändiga målbeloppet har uppnåtts. Målbeloppet och det resterande belopp som Deltagarna ska samla in kommer omedelbart att synas på insamlingssidan.
4.2. Initiativtagaren har maximalt 60 dagar på sig att samla in målbeloppet. I samråd med initiativtagaren kan insamlingens varaktighet förlängas inom ramen för dess regler. Initiativtagaren kan också alltid starta en ny insamling efter det att en tidigare insamling har avslutats. Detta är möjligt oberoende av resultatet av tidigare insamlingar.
4.3. Om en tidsfrist har fastställts för en insamling och målbeloppet inte uppnås inom fristen, kommer AED360 Sverige automatiskt att återbetala de bidrag som gjorts till de berörda Deltagarna efter att denna period har löpt ut.
4.4. AED360 Sverige samlar in de bidrag som gjorts. När målbeloppet har uppnåtts och AED360 Sverige har säkerställt att det nödvändiga beloppet har samlats in, kommer AED360 Sverige att använda beloppet för att leverera hjärtstartaren till initiativtagaren genom sin underleverantör Dahl Medical AB.
4.5. Om målbeloppet överskrids avslutas insamlingen. Eventuellt överskott, till exempel på grund av att det slutliga bidraget är större än återstoden tills målbeloppet är uppnått, kommer omedelbart att återbetalas till berörda Deltagare.
4.6. Ingen av de inblandade parterna kan garantera att ett bidrag i slutändan leder till att en hjärtstartare blir tillgänglig. Det är först när målbeloppet har uppnåtts fullt ut som initiativtagaren kan göra anspråk på att få en hjärtstartare levererad.

 

5. Leverans, installation och underhåll av hjärtstartare

5.1. När målbeloppet har uppnåtts kommer underleverantören Dahl Medical AB att leverera hjärtstartarpaketet i enlighet med tillämpliga villkor.
5.2. Hjärtstartaren måste alltid placeras (och fortsatt vara placerad) på en plats som är lättillgänglig dygnet runt för hela grannskapet.
5.3. Hjärtstartaren måste också vara registrerad på www.hjartstartarregistret.se.
5.4. Ingen av de inblandade parterna kan garantera att hjärtstartaren kommer att fungera felfritt eller vara tillgänglig hela tiden och utan begränsningar. Eventuella fel kommer att hanteras i enlighet med Dahl Medical ABs service- och underhållsavtal.

 

6. Rättigheter

6.1. Alla immateriella rättigheter som rör webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter, och databasrättigheter, med mera, tillhör AED360 Sverige.
6.2. Initiativtagaren (och om möjligt Deltagaren) får inte använda texter och bilder via webbplatsen eller vidta andra åtgärder som kränker tredje parts (immateriella) rättigheter.
6.3. Initiativtagaren (och, i tillämpliga fall, Deltagaren) ersätter AED360 Sverige för alla anspråk från tredje part på immateriella rättigheter i samband med insamlingen, särskilt anspråk till följd av att upphovsrättsskyddade foton och texter placeras på insamlingssidan.
6.4. Om och i den mån Initiativtagaren själv innehar immateriella rättigheter till publicerade bilder och/eller texter, beviljar denne genom att tillgängliggöra/upplåta sådant innehåll automatiskt en gratis, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierbar och överförbar licens till AED360 Sverige för att offentliggöra och reproducera det inom ramen för Webbplatsen.
6.5. Det är inte tillåtet att använda texter eller bilder som innehåller personuppgifter om tredje part (t.ex. namn, uppgifter om deras hälsa eller bilder där de är igenkänningsbara) utan deras samtycke eller annan motivering enligt de gällande bestämmelserna om skydd av privatlivet.

 

7. Rapportera missbruk eller olagliga handlingar

7.1. Vid misstanke om missbruk av ett konto, en insamling eller ett bidrag, eller andra olagliga handlingar i samband med Webbplatsen, ska Initiativtagaren eller Deltagaren så snart som möjligt rapportera detta till AED360 Sverige genom e-postmeddelande till info@aed360.eu.
7.2. Vid misstänkt missbruk, olagliga handlingar eller handlingar som bryter mot dessa villkor har AED360 Sverige rätt att efter eget gottfinnande (tillfälligt) upphöra med sina tjänster eller låta Dahl Medical AB upphöra med sina tjänster, bland annat genom att stänga ett konto, avsluta en insamling i förtid och få bidragen återbetalade.

 

8. Ansvar

Med webbplatsen vill AED360 Sverige underlätta så många insamlingar som möjligt för att göra så många hjärtstartare som möjligt tillgängliga i olika grannskap. Därför tar vi inte ut några kostnader för att göra webbplatsen tillgänglig, för att genomföra insamlingar eller för bidrag. Även med tanke på webbplatsens och insamlingens art och karaktär är AED360 Sveriges eventuella ansvar i samband med användningen av webbplatsen eller bidrag till insamlingen alltid begränsat till högst bidragets belopp. Ansvar för indirekta skador eller följdförluster är alltid uteslutet. Detta utesluter uppsåt eller grov vårdslöshet från AED360 Sveriges sida.

 

9. Övriga

Svensk rätt gäller för dessa villkor. Tvister som rör dessa villkor ska uteslutande hänskjutas till behörig domstol.